FAQ

Vrstva laku na vnitřní straně poklopu se loupe.

Poklop grilů Weber® není nalakován, a proto se nemůže ani žádný lak odlupovat. Může se však stát, že se při intenzivním užívání grilu a méně častém čištění vytvoří na vnitřní straně poklopu oválná skvrna z tukových výparů, která horkem karbonizuje Časem se začne tato vrstva odlu- povat, podobně jako je tomu v sarnočistid troubě. Laik by SI mohl myslet, že se odlupuje smalt Porcelánové smalty, které JSOU vypalované při velice vysokých teplotách, se mohou odlupovat pouze v případě poškození tvrdým nárazem nebo úderem Tyto mastné skvrny, které se na vnější straně lesknou a uvnitř jsou matné.jsou zcela neškodné, nevypadají však příliš chutně. Doporučujeme zákazníkovi, aniž bychom ho upomínali na nedostatečné Čištění, okartáčovat volné části před grilováním mosazným kartáčem a poklop občas umýt kuchyňským hadříkem v teplé vodě (po klop nesmí být horký) s přidáním mycího prostředku.

Většinou se to netýká vnitřních hran poklepu, kde není teplota ni kdy tak vysoká, jako uprostřed poklopu Tukové výpary se však mohou usazovat na bočních hranách a v extrémním případě dokonce odkapávat na dno. Aby k tomu nedocházelo, je třeba vnitřní hrany pravidelně omývat

Zapalovač mého plynového grilu nefunguje.

Ujistěte se, že zákazník počkal před stisknutím tlačítka zapalování dostatečně dlouhou dobu

  • 2 až 3 sekundy – aby se plyn dostal do plynové komory.
  • Zeptejte se zákazníka, zda slyší při stisknutí tlačítka zapalování cvaknutí Vpřípadě, že ne, tak se možná posunulo tlačítko zapalování v rámu a musí být znovu umístěno do malého kroužku v podél ném otvoru. Po vrácení tlačítka zapalování, utáh něte ručně za] išťovací matku a poté dotáhněte šroubovákem o čtvrtinu otáčky.
  • Je-li tlačítko zapalování poškozeno (trhlina/lom), tak jej prosím z bezpečnostních důvodů celé vyměňte.
  • Ujistěte se, zda jsou bílý a černý kabel zapalování bezpečně spojeny se zapalovačem a přípojkami na grilovací komoře.
  • Prověřte, zda hlava bílé keram kké elektrody (na kterou jsou při pojeny kabely zapalování) přečnívá ca l,25 cm z gril ovací komory, a zdaje kovová destička pod hlavou elektrody ohnuta v úhlu 45° Tim je zajištěno, ze dochází k tvorbě jisker v komoře zapalování, a ne mimo grilo- vací komoru.
  • V případě, že problém stále trvá, prověřte nastavení vzd uchového šou pátka na před ní tru bce hořáku. Vzduchové šoupátko se nachází u sacího otvoru vpravo na hořáku a musí být nastaveno na otvor velikosti ) mm Plyn neproudí. Častěji, než bychom SI mysleli, není možné gril zapnout, protože neproudí plyn Zákazník prostě zapomněl si včas nakoupit I<dyž si poznamenáte hmotnost prázdné láhve, je možné odhadem na běžné osobní váze zjistit, je-II plyn v lahvi stále přítomen. 11 kg láhev na plyn vystačí na ca. 24 hodi- nové průměrné grilování Je-Ii láhev plná, zkontrolujte, zda není překroucena hadice. Neproudí-Ii plyn ani v tomto případě, nechte zkontrolovat tlakový regulátor. U mého grilu chybějí díly. Obraťte se prosím na naše reklamační oddělení Zde vám rádi pomůžeme

Aroma-kolejnice Flavorizer® a grilovací rošty mého grilu reznou.

Aroma-kolejnice Flavorizer® se nacházejív bezprostřední blízkosti plynového plamene a extrémně se zahřívají. Smaltovaná vrstva odolná vůči vysokým teplotámje u těchto kolejnic a u roštu obzvláště pevná Ale přesto intenzivním horkem plynového plamene a především kapající- mi šťávami z masa a zeleniny tento smalt časem zdrsní a poškodí se. Toto není vůbec zdravotně závadné a ani to nemá žádný negativní vliv na funkci grilu. Aroma-kolejnice Flavortzer" se zde chovají podobně, jako keramické a lávové kameny s jiných grilech. I trochu narezlé fungují a mohou být bez obav dále používány. Pokud však zreziví tak, že jsou vidět díry, musejí být vyměněny. Smalt je během let lámavější, ale kolejnice fungují I po několika letech bez problémů. Než musejí být vyměněny, vydrží aroma-kolejnice Flavorizer® opravdu hodně. Zákazník by však měl vycházet ze skutečnosti, že musejí být díky opotřebení v rámci běžné údržby vyměněny Gnlovací rošty vydrží déle, protože nejsou vystaveny přímo plynovému plameni Smaltované rošty začínají reznout nejprve na spodní straně, protože ta se nachází k plameni nejblíže. Když jsou zrezlá místa viditelná i na vrchní straně a dostávají se do kontaktu s pokrmy, musejí se vyměnit i rošty Přesné informace k zárukám naleznete v našem aktuálním katalogu. Díly, které se propálí či zreznou během záruční doby, bezplatně vyměníme. Zrezlá místa jsou však běžná opotřebení a neopravňují k žádnému nároku ze záruky.

U mého grilu Weber® chybějí otvory.

Školení pracovníci společnosti Weber® mohou pomoci zákazníkovi při montáži při telefonickém rozhovoru. Mohou přitom Zjistit, zda byl díl namontován např. chybně. většinou stačí např. část rámu pootočit či jinak ustavit.

Na mém poklopu jsou stopy od kouře.

V oblasti svarů poklopu (kde se stýká smalt nebo ušlechtilá ocel se slitinou hliníku) může dochá- zet ke vzniku stop po kouři. Vypadají jako červeno-hnědé skvrny, které považuje zákazník za rez. U nového grilu je to běžný jev. Tyto skvrny můžete klidně odstranit drátěnkou. Nejpozději po jednom roku grilování se se skvrnami již nesetkáte.

Redukční ventil hučí.

Občas JSou z red u kčního ventil u nebo rozvodu slyšet zvu ky, které vypadají jako „hučení“ nebo „pískání“. Když není cítit unikající plyn, je to zcela normální a závisí to na okolních podmínkách Podmínky, které mohou tyto zvuky způsobit, jsou následující teplota, stupeň naplnění lahve na plyn, tlak vzduchu a vlhkost vzduchu. Tento zvuk nepředstavuje žádné nebezpečí a závisí na povětrnostních podmínkách

Jak mám vyčistit grilovací rošty a aroma-kolejnice Flavorizer® mého grilu?

Při čištění těchto částí nastavte všechny hořáky na ca. 10 minut na "HIGH((, z důvodu vyhoření částic. Ve vychladlém, ale ještě teplém stavu okartáčujte kolejnice a rošty kartáčem z ocele nebo mosazi. Tyto díly by se neměly umývat v myčce na nádobí, protože připálené částečky by mohly ucpat odpad. Rovněž by neměly být vkládány do sarnočistid trouby, kde může docházet k tvorbě silného dýmu, který nemá kam unikat. Kromě toho čistí samočisticí trouba pouze stěny trouby a ne vložené předměty. Pozor při používání chemických čisticích prostředků na grily Mnohé produkty reaguji agresivně se smaltem a zabarvují hliník. 33

Jak se používá teploměr mého grilu?

Teploměr namontovaný v poklopu ukazuje stále teplotu v grilovací komoře. Je-II váš gril vybaven samostatným teploměrem, a chcete-Ii zkontrolovat teplotu pokrmu, zapíchněte ho špičkou do nejtlustšího místa masa (pozor na kosti) a když se ručička ustáli. zjistěte teplotu. Poté ho opět zasuňte do poklopu. Při uzavřeném poklopu nesmí v mase zůstat

Můj gril je velice horký.

Když používáte gril na začátku po jeho koupi, je teplota trochu vyšší, nežje běžné. U nových grilů mají vnitřní strany lesklý, reflexní povrch. Dokud neztmavnou může být teplota grilu díky reflexním plochám o 4° až io'vvššf. než je obvyklé.

Mám vždy grilovat při uzavřeném poklopu?

Grilování se zavřeným poklopem zajišťuje stejný, rovnoměrně cirkulující žár. Poklop by měl být uzavřen I při opékání masa. Pokrmy se v mém plynovém grilu připravují nerovnoměrně – jedna strana má vyšší teplo- tu než strana druhá. Po vychladnutí grilu vyjměte aroma-kolejnice Flavorizer®, zapalte hořáky a sledujte obraz plamene. Popis ideálního plamene naleznete v montážním a provozním návodu. V případě, že nehoří plamen u všech hořáků rovnoměrně, může být zablokován vnitřek trubky hořáku. Hořák musí být uvnitř vyčištěn a nebo musejí být uvolněny plynové trysky. I<vůli štěrbině zapalování na trubkách hořáků je pravá strana grilu případně o 4°( teplejší Je-Ii teplejší levá strana, je plamen někdy větrem odfukován podél trubky hořáku. Otočte gril o 90° nebo ho postavte na místo, kde je chráněn před větrem. Můj gril byl dodán bez držáku na dřevěné uhlí. Držák na dřevěné uhlí není dodáván se všemi grilyWeber, může být však dodán jako příslušenství. Můžete grilovat i bez tohoto držáku nepřímou metodou grilování. Vložte do středu roštu na dřevěné uhlí hliníkovou misku na odkapávání a nahrňte brikety dřevěné uhlí po obou stranách této misky.

U svého grilu na dřevěné uhlí jsem sundal kryty kol a ty nyní nedrží.

I<ryty kol jsou ty malé černé dílky, které jsou zde nasazeny k upevnění kol Poté se již nesmějí odmontovávat V případě, že to uděláte, nebude fungovat přidržovací pružina a musíte objednat nové kryty. Pro případ, že při montáži dojde k »problému« přibalili jsme pro jistotu ještě tři kryty navíc.

Obecné informace